Dienstenorganisatie

pknland

Dienstenorganisatie

De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld, in het getuigenis van Jezus Christus, in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid. Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.
Taken

- ondersteuning van de plaatselijke gemeenten, met toerusting, werkmateriaal, informatie ondersteuning van synode en de classes;
- zorg voor de kerkorde en de regelingen die binnen de kerk van kracht zijn en juridische zaken;
- algemene communicatie;
- landelijke taken op het gebied van de oecumene en zending en werelddiaconaat, onder de naam Kerk in Actie.