Liturgie

liturgie2
 
 
 

Orde van dienst
Op zondag bent u welkom in de kerk. Hieronder leest u hoe het gaat in de kerkdiensten. In bijzondere diensten kan het anders zijn. 


klokDe klokken luiden:
 iedereen is welkom om de dienst te bezoeken. 
 
 
 
 
 
 

binnenkomst
Binnenkomst
u wordt welkom geheten door de gastvrouw of –heer en krijgt de gemeentebrief en een liedboek overhandigd, zodat u op de hoogte bent van wat van belang is voor de dienst en u mee kunt doen, als u wilt. Bij binnenkomst kunt u gewoon een plaats zoeken. Alleen de voorste bank rechts is gereserveerd voor de dienstdoende ambtsdragers en beide kosters hebben ook hun eigen plaats. Voor de rest kunt u overal gaan zitten.
 
 
 
 
stilte
Stilte
: aan het begin van de dienst is het vaak een heel geroezemoes. Als de organist gaat spelen, worden we wat stiller, maar het moment van stilte waarmee de dienst daadwerkelijk begint, is dan des te belangrijker: het markeert de communicatieve grens met de buitenwereld. Dan klinkt de vraag of we stil willen worden voor de Heer, onze God. 
 
 
JessicaPaaskaars:
 als gemeente willen wij ons licht steeds aansteken aan het Licht van Christus, dat door de paaskaars wordt gesymboliseerd. Op Goede Vrijdag dooft de paaskaars en op paasmorgen steken we een nieuwe paaskaars aan. De paaskaars wordt voor iedere dienst aangestoken.
 
 
 
 
 
 
 ouderling
Ouderling van dienst:
ouderlingen maken deel uit van het bestuur van de kerk: de kerkenraad. Als hij of zij ouderling van dienst is, vertegenwoordigt de ouderling de kerkenraad: hij of zij heet iedereen welkom en doet mededelingen. Daarna geeft hij of zij aan het begin van een kerkdienst de voorganger een hand: dit symboliseert het vertrouwen van de kerkenraad in de manier waarop de predikant de dienst zal leiden. Tegelijk drukt die uit dat de preek niet een interessante toespraak is, maar - naar protestantse overtuiging- een verkondiging van de goede boodschap. Na de zegen geeft de ouderling de predikant weer een hand. 

 
 
psalm
Voorbereiding
: de gemeente zingt staande een openingspsalm. Door het zingen van psalmen houden de kerken het bewustzijn levend dat het christelijk geloof joodse wortels heeft en verbonden is met de synagogen. Maar het openingslied hoeft geen psalm te zijn. Een lied voor de ochtend kan ook. Na het openingslied gaat iedereen zitten.
 
 
 
regenboog
Bemoediging:
dan volgt de bemoediging: "Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. O God keer U om naar ons toe en doe ons weer leven met hart en ziel. Laat ons, o Heer, Uw liefde zien en geef ons Uw heil."
 
 
 
 
 
 
 
 
geestGroet:
de predikant zegt niet zomaar goedemorgen, maar spreekt een zondagse groet uit. Hij of zij zegt: “Genade zij U en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer. In de gemeenschap met de heilige Geest.” De gemeente antwoordt dan met “Amen”. Dan volgt een inleiding op het thema.

Bemoediging:
 dan komt de bemoediging: “Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van Zijn handen.” De voorganger en de gemeente bemoedigen elkaar. Wij spreken het vertrouwen in God uit, die trouw houdt aan datgene wat Hij geschapen heeft. De bemoediging geeft de verstandhouding aan tussen de gemeente en God.
kyrie
Kyrie
 bij het Kyrie vragen we God om hulp, we roepen Zijn hulp in voor de nood van de wereld. Het is een smeekgebed. Als we de kerk in komen, leggen we niet alle ellende van buiten zomaar naast ons neer; we staan met beide benen middenin de wereld en roepen tot God om Zijn hulp voor alles wat ons boos en verdrietig maakt. We leggen ook onze eigen nood, schuld, tekortkomingen en beperkingen aan God voor. We vragen Hem om vergeving en kracht om daarmee in het reine te komen. Tegenover God uitgesproken kan de schuldbelijdenis zelf al bevrijdend werken.
 
 
 
 
lofzang
Gloria
bij het Gloria geven we aan, dat ons roepen tot God gehoord wordt en dat wij Hem volledig het vertrouwen geven dat Hij ons hoort en Zijn trouw zal tonen. Het Gloria is vanouds een ochtendhymne en in feite een lofzang. 


 
 
 

bijbel
Rondom het woord: dit begint met het gebed van de zondag of gebed om verlichting met de heilige Geest en een kort moment met de kinderen, die naar voren komen. Samen zingen we het kinderlied. Dan gaan de kinderen met een lantaarntje waarin het licht van de paaskaars brandt naar De Ontmoeting, om daar hun kindernevendienst te houden. Tijdens de collecte komen ze terug, om te vertellen wat ze gedaan hebben.
 lector
Schriftlezingen
: de dienst van de schriften is geënt op de joodse synagogedienst die bestaat uit lezingen en gebeden. Meestal zijn er twee lezingen: één uit de wet en de profeten en/of de brieven door de lector/lectrice en een lezing uit het evangelie door de predikant. Bij de schriftlezingen volgen we een leesrooster, dat de teksten voor iedere zondag aangeeft. Het rooster is gebaseerd op de synagoge-traditie met de driejaarlijkse cyclus, met lezingen uit de thora, profeten, psalmen en andere oudtestamentische boeken. Het Nieuwe Testament werd hieraan geleidelijk toegevoegd. Wij gebruiken de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. 

 
liedboek2000
Afwisselen met liederen: de liederen die we tussen de schriftlezingen zingen, rekent men vanouds tot de de dienst van het Woord. De gemeente antwoordt op het gehoorde Woord en overweegt het, maar neemt in de liederen het Woord ook zelf in de mond. 
 

preekstoel
Uitleg en verkondiging: als mensen vragen "Hoe was de dienst?" bedoelen ze vaak "Hoe was de preek?" Bij de protestanten staat het Woord nog steeds behoorlijk centraal, al heeft de preek dankzij de oecumenische beweging in de liturgie een minder dominante positie gekregen. Een eredienst vieren, is immers meer dan toegesproken worden! Als de dominee preekt, dan geeft hij of zij uitleg, brengt Gods Woord en belicht de actualiteit. In de praktijk is het meestal een mix ervan, met het accent op één.  
orgel
Stilte en muziek: na de uitleg en verkondiging is er een korte stilte en speelt de organist een toepasselijk muziekstuk. Hierna zingt de gemeente een antwoordlied of de geloofsbelijdenis, gesproken of gezongen.
 

bekers

Avondmaalsviering: we vieren zes keer per jaar de Maaltijd van de Heer. Daarnaast wordt in de Stille Week het heilig Avondmaal gevierd. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom hierbij.  
 
bidden
Voorbeden:
 bidden is de vertrouwelijke omgang met God. 
Tijdens de voorbeden bidden we voor de nood van de wereld. Het gebed wordt van twee kanten gevoed: vanuit de verkondiging en vanuit de actualiteit. De voorganger wordt met het uitspreken van de gebeden woordvoerder van de gemeente. U kunt ook zelf gebedsintenties indienen voor de dienst: loopt u dan even de consistorie rechts van de ingang binnen. In de voorbeden is er ook gelegenheid voor stil gebed. De voorbeden sluiten we met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Tijdens het Onze Vader klinkt klokgelui. Mensen die thuis zijn gebleven kunnen dan meebidden.

 
 
 
collecte
Inzameling van de gaven:
 dit is de collecte. Het collectegeld staat voor de hele mens met al de hem of haar geschonken gaven. De band met het avondmaal blijft zichtbaar door de ontvangen gaven op de tafel te plaatsen. De diaconale collecte gaat voorop: omdat de kerk de armen centraal stelt en niet zichzelf. Het collecterooster van de PKN is leidend bij de bestemming van de collectes. 


licht


Weer de wereld in
: elke week zoeken we de Heer opnieuw op, elke week stellen we ons met de intocht in de ruimte van zijn woord en daad, Zijn licht en warmte en raken we geïnspireerd, om met de uittocht iets daarvan mee te nemen de wereld in. In de eredienst hebben we immers onze wijze van denken en handelen tegen het Licht gehouden, en blijken sommige gedachten en praktijken in de wereld beter losgelaten kunnen worden.


 
 
 
 

gibson 1Slotlied: 
dit luidt de eredienst uit en de dagelijkse dienst in. Vanuit de specifieke kleur van de betreffende zondag nemen we iets mee voor ons leven thuis en op het werk. Het kan ‘blijven hangen’ als een melodie die nog een tijdje in ons doorzingt, zodat er ook dingen uit onze gewone, wekelijkse leven gaan mee neuriën.
 
Wegzending: in de wegzending zit iets van: hier moet je het nu even mee doen. Elke week worden wereldwijd anderhalf miljard mensen gesterkt weggezonden. Zo breed, concreet, regelmatig en langdurig kan geen enkele missie zijn. 
 
 
 
 
 
 
zegen
Zegen: 
de meest gebruikte zegen in PKN-gemeenten is de zegen van Aäron uit Numeri 6:23. Deze is door de Reformatoren ingevoerd. In deze zegen zag Luther een verwijzing naar de drie-eenheid van God.

De Heer zegene en behoede u”, dat is de zegen van God als Vader, als Schepper die ons leven onderhoudt.

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten”, dat is de zegen van God die als Zoon, als Woord zijn licht over ons laat schijnen.

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u Zijn vrede”, dat is de zegen van God die als heilige Geest ons opwekt om met een gerustgesteld hart naar dit Woord te leven.

Het is God die zegent, het is de predikant die de zegen toewenst. Hij of zij kan dit onderstrepen met een gebaar: met de handpalmen omlaag als een zegening, met de handpalmen omhoog als een bede, met de handpalmen naar voren als een omarming.