Belijdenisvieringen

  • Afdrukken

belijdenisGeloof belijden
Geloof belijden, is hardop zeggen wat u gelooft. U kunt belijdenis doen in een kerkdienst. Als volwassene belijdt u dan met de kerk uw geloof. Het geloof in God de Vader, die mensen niet alleen laat. Het geloof in Jezus, Gods Zoon, die zegt 'heb elkaar lief' en 'zorg goed voor deze wereld'. Het geloof in de heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is. U verklaart plechtig dat u dit geloof van de kerk, dat eeuwenlang is doorgegeven, erkent. Met een handoplegging bekrachtigt de predikant de belijdenis.


Vragen
Bij een belijdenis worden ook vragen gesteld. Niet alleen aan degene die belijdenis doet, maar ook aan de mensen in de kerk. Want het nieuwe belijdende lid is van nu af aan opgenomen in de kerkgemeenschap. Zijn of haar naam wordt opgeschreven in het belijdenisboek. Door 'ja' te antwoorden op de vragen, laat iedereen die bij de belijdenis aanwezig is, hardop horen dat hij of zij ermee instemt.

Voorbereiding op belijdenis
Aan het doen van belijdenis gaat vaak een tijd van voorbereiding vooraf. Dit gebeurt samen met de predikant en eventueel met anderen die belijdenis willen doen. In deze voorbereiding bespreekt u met elkaar een aantal belangrijke thema’s van het geloof. U kunt het hele jaar door belijdenis doen; veel mensen kiezen echter voor de paasnacht of Pinksteren. 

Geloofsbelijdenis
Een belijdenis is een samenvatting van wat een christen gelooft. U kunt zelf een persoonlijke geloofsbelijdenis schrijven, om zo voor uzelf onder woorden te brengen wat voor u kernpunten van het geloof zijn. Soms schrijft iemand zo’n persoonlijke geloofsbelijdenis als hij of zij belijdenis doet in de kerk. Binnen de PKN zijn ook bepaalde belijdenisgeschriften in gebruik. Samen met de predikant kunt u een geschrift kiezen dat bij u past.

Belijdenisgeschriften
Door de eeuwen heen heeft ook de kerk een aantal belijdenissen op schrift gesteld. Deze belijdenisgeschriften zijn een soort statements om duidelijk te maken wat de hoofdpunten van de geloofsvisie zijn. Ze gaan onder andere over de bijbel, over God, Jezus en de heilige Geest, over de kerk, over de dood, de opstanding en het eeuwige leven. Ze zijn oorspronkelijk bedoeld om de mensen al deze thema's van het christelijk geloof te leren.

Meer informatie?
Als u meer informatie wilt over belijdenis doen, dan kunt u contact opnemen met de predikant: