ANBI

1.  Naam gemeente

Protestantse gemeente Dongen en Rijen

2.  RSIN nummer/fiscaal nummer

Het RSIN-nummer van de Protestantse Gemeente Dongen-Rijen is 812 103 907.

Het RSIN-nummer van de Diaconale Raad van de Protestentse Gemeente Dongen-Rijen is 00 39 28 846

3.  Contactgegevens

Protestantse gemeente Dongen en Rijen
Kerkstraat 56
Postbus 159
5100 AD, Dongen
Nederland
Email: 

4.  Bestuurssamenstelling

Algemeen bestuur:  
De kerkenraad geeft leiding aan het leven van de plaatselijke gemeente. Deze bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen.De ouderlingen bestaan uit ouderling-kerkrentmeesters en pastoraal-ouderlingen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten enandere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen en het bespreken van zaken die ook elders spelen.
De kerkenraad vergadert zes keer per jaar.

Dagelijks bestuur:
Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerk. Ze legt de nadruk op het opbouwen van de kerkgemeenschap, stimuleert, coördineert, ondersteunt en vervult een centrale rol in het werk van de kerkenraad. Ze bewaakt de identiteit van onze kerk als geloofsgemeenschap. Ze komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar.

Pastorale raad:
In de pastorale raad zijn de predikant, de pastorale ouderlingen en de jeugdouderling actief. Eén ouderling is contactpersoon voor pastorale zaken, één bij begrafenissen, één voor het preekrooster en één concentreert zich op de jeugd. De pastorale raad bevordert de gemeenschapsvorming binnen onze kerk, draagt verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten en vieringen van doop en avondmaal, voor de pastorale zorg in brede zin, de geloofsopbouw en de geestelijke toerusting. De jeugdouderling zet zich in voor jeugdwerk, zoals de kindernevendienst, de jongerennevendienst en de kinderoppas.

Diaconaat:
In de diaconale raad zitten diakenen. De kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland omschrijft het diaconaat als volgt:
“De kerk is geroepen om in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, tenachterstelling en ziekte bij te staan zowel in de voorbede, met materiële steun als bij het zoeken naar recht.”

Kerkrentmeesters:
In het college van kerkrentmeesters zitten ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Alleen de eersten zijn lid van de kerkenraad. Het college heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het gaat erom de materiële en financiële voorwaarden te scheppen en onderhouden voor het leven en werken van de gemeente. 

5.  Eigen beleidsplan en verwijzing naar landelijke beleidsplan

Eigen beleidsplan: Visie en Missie
De Protestantse Gemeente te Dongen en Rijen (PGDR) is een open en gastvrije geloofsgemeenschap. In het spoor van Jezus delen wede liefde van God met elkaar en met de wereld om ons heen. Wij laten ons daarbij inspireren door de bijbel, de heilige Geest en door elkaar.
Vanuit die Geest willen wij werken aan een geloofsgemeenschap
- die een plaats van werkelijke ontmoeting is met God en met elkaar;
- waar mensen op verhaal kunnen komen en hun verhaal kwijt kunnen;
- waar iedereen belangrijk is en niemand vergeten wordt;
- waar de inbreng en de ontwikkeling van onze gavenhet kerkenwerk draagt;
- met eigentijdse vieringen, waarbij ruimte is voorvernieuwing vanuit een
verbondenheid met onze cultuur en traditie;
- waar mensen met en van elkaar willen leren over geloof en leven;
- waar men open en openhartig communiceert;
- waar aandacht is voor de nood in de wereld en voor mensen in de knel, dichtbij en
ver weg.

Wij herkennen ons in de beelden van de gemeente als herberg en als leerhuis.
Het uitgebreide beleidsplan is elders op onze site terug te vinden.
Beleidsplan landelijke kerk:

http://live.protestantsekerk.nl/data/import/11bfb7b41f17a38a81db31fa360ee059.pdf

6.  Beloningsbeleid

De kerk wordt volledig gedraaid op vrijwilligers en dit wordt op een pro deo wijze ingevuld. Alleen de predikant is een betaalde kracht wiens arbeidsvoorwaarden gelijk zijn  aan  die  van  de  PKN.  De  predikant  is  geen  werknemer  maar  een  zelfstandig belastingplichtige.
Verwijzing arbeidsvoorwaarden PKN:

https://www.protestantsekerk.nl/download7941/gids arbeidsvoorwaarden 2019-01-01.pdf

7.  Doelstelling van de instelling

Het kerkelijk werk willen we vorm geven via acht aandachtsvelden:
1. Eredienst
2. Pastoraat
3. Diaconaat
4. Jeugd
5. Beheer
6. Oecumene
7. Communicatie
8. Vorming en Toerusting

Per aandachtsveld formuleren we enkele concrete voornemens. Het is belangrijk om jaarlijks te toetsen in hoeverre we onze voornemens al in praktijk gebracht hebben. De laatste vergadering voor de zomervakantie is hier steeds de aangewezen vergadering voor. Wat de uitvoering van onze voornemens belemmert, moeten we benoemen en zo mogelijk uit deweg ruimen. Boven alles bidden wij om Gods zegen over ons werk.

8.  Een verslag van de uitgevoerde activiteiten

Voor alle leeftijden is er wat te beleven: in de kerk op zondag en doordeweeks in De Ontmoeting. Maar ook ondernemen groepen regelmatig iets samen, zoals de kinderactiviteiten in de mei- en herfstvakantie, eens in de vier jaar een musical, jeugddiaconaat, de alpha-cursus, filmavonden, vrouwengroep Pandora, interessante bijeenkomsten van EVA (oecumenische beweging voor vrouw en geloof), inloopochtenden, ouderensoos en andere activiteitenvoor ouderen, breiinloopochtenden, Gast aan tafel of een fancy fair. 

CVK

9.  Een financiële verantwoording 

Ons administratiekantoor heeft uitstel aangevraagd voor publicatie van de cijfers over 2018. Zodra de cijfers gereed zijn zullen wij deze publiceren.

 

  Verkorte staat van baten en lasten   
   2018(*)  2017
 Baten   €88.000  € 84.696
 Lasten   €114.056  €118.055
Nadelig resp. voordelig resultaat  €-26.056 €-33.359

* voorlopig resultaat 

Toelichting

De staat van baten en lasten laat een nadelig resultaat van €33.359 zien over het boekjaar 2017. Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een negatief resultaat van €22.797. Deze resultaten laten een grote daling zien in het resultaat van de staten van baten en lasten ten opzichte van het boekjaar 2016. Dit verschil is voornamelijk toe te schrijven aan een andere afschrijvingsmethode dan voorgaande jaren. Dit loopt niet meer via de lastenrekening, maar rechtstreeks via de resultaatverdeling. Het negatief resultaat blijft stabiel ten opzichte van 2016. Het overige nadelig resultaat over het boekjaar 2017 is ten laste gebracht van het eigen vermogen.  

10. Beknopt overzicht van voorgenomen bestedingen met toelichting

 

  Begroting 2019 Begroting 2018 Begroting 2017
Baten      
totaal baten  88.000  € 88.400  € 92.700 
Lasten      
totaal lasten  127.554  € 119.660  € 137.010 
Saldo baten - lasten  € 39.554-  € 31.260- € 44.310-
       
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 2000-  €  2000- €  2000-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

13.598 

€  13.598  € 13.598-
overige lasten en baten  1.900   € 500- € -800-
totaal 13.498   € 12.098  € 10.798-
       
Resultaat € 26.056-  € 19.162- € 33.512-

Bestemming van het resultaat boekjaar  2019

  toevoeging aan onttrekking aan (-)
Algemene reserve € - € 26.056-
Reserve koersverschillen € - € -
Herwaarderingsreserve € - € -
  € - € -
Totaal € - € 26.056-
     
Per saldo een toevoeging/onttrekking € 26.056-  

 

Toelichting

Helaas  moet  de  CvK  constateren  dat  in  2019,  €26.000 meer  uitgeven  wordt dan  er  is binnengekomen.  Gelukkig  beschikt  de  gemeente  wel  over  een  goede  solvabiliteit. Dus  de  komende  jaren  heeft  de  gemeente  geen  acute  financiële  problemen. Niettemin is de gemeente wel aan het interen en hier wil de CvK dit jaar een visie en beleid op gaan ontwikkelen.

Kijkend naar de baten dan worden deze voornamelijk  bepaald door ontvangsten uit de  Kerkbalans. Daar zal dus een  maximale  inspanning  verricht  moeten  worden  om  dit niveau te handhaven of mogelijk toe laten nemen. Verder heeft de gemeente door de lage rentestand te maken met fors gedaalde rente-inkomsten.

De grootste kostenpost betreft het pastoraat. Daarop verder bezuinigen wil het Cvk niet. Dit is geen punt van discussie. Voor de overige kosten is de gemeente een zeer zuinige kerkgemeenschap, want er wordt immers geen  financiële vergoedingen aan onze  kosters  en  organisten  gegeven.  Verdere  bezuinigingen  op  jeugdwerk  en erediensten  zijn  niet  wenselijk.  De  kosten  van  de  begraafplaats  worden  geheel gecompenseerd  door  de  inkomsten  uit  grafrechten.  De Cvk  ziet  nog  wel mogelijkheden  om  de  administratieve  lasten  naar  beneden  te  brengen  door  een grotere  zelfwerkzaamheid.  Kortom  geen  zorgelijke  financiële  situatie  maar  de  Cvk moet  wel  scherper  aan  de  wind  varen  en  gaan  anticiperen  op  posten  als  groot onderhoud ten behoeve van “De Ontmoeting”.


Bankrekeningen
Kerkbalans NL50 RABO 0373 7180 39
Samenspraak NL06 RABO 0373 7180 55
Solidariteitsfonds NL28 RABO 0373 7180 47
Bijzondere acties NL81 RABO 0373 7180 63
Ten name van CVK Prot. Kerkgemeenschap Dongen en Rijen

Diaconie

11. Diaconale verantwoording

De diaconie van de protestantse kerken zijn een eigen rechtspersoon binnen de kerk. Uit dien hoofde wordt er ook een aparte financiële verantwoording gegeven

 

12. Een financiële verantwoording voorgaande jaren

Verkorte staat baten en lasten

Begroting

 begroting

Rekening

Rekening

Rekening

rekening

 

2019

2018

2018

2017

2016

2015

Baten

€ 14.500,00

€ 12.600,00

€ 13.891,00

€ 203.738,00

€ 14.911,00

€ 19.189,00

Lasten

€ 20.100,00

€ 17.300,00

€ 23.768,00

€ 22.441,00

€ 14.795,00

€ 16.015,00

Resultaat

-€ 5.600,00

-€ 4.700,00

€ -9.877,00

€ 181.297,00

€ 116,00

€ 3.174,00


Toelichting
:

De staat van baten en lasten laat een positief resultaat van €180.841 zien over het boekjaar 2017.  Dit komt door de verkoop van landbouwgrond die tot en met 2016 in pacht was. De verwachting is dat dit resultaat op zijn vroegst in 2020 rendement zal opleveren in de vorm van dividend.

13. Beknopt overzicht van voorgenomen bestedingen met toelichting

 

 begroting

 begroting

 begroting

Rekening

Rekening

Rekening

 

2018

2017

2016

2018

2017

2016

baten

           

 Opbrengsten uit bezittingen

€ 9.100,00

€ 197.311,00

€ 8.320,00

€ 4.813,00

€ 193.704,00

€ 6.285,00

 Bijdragen gemeenteleden

€ 3.500,00

€ 3.200,00

€ 3.600,00

€ 9.078,00

€ 10.034,00

€ 8.626,00

         

 

 

Totaal baten

€ 12.600,00

€ 200.511,00

€ 11.920,00

€ 13.891,00

€ 203.738,00

€ 14.911,00

             

lasten

           

 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

-

€ 13.800,00

€ 13.800,00

-

-

€ 11.218,00

 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 -

  -

  -

 

-

-

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€ 12.050

€ 700,00

€ 500,00

€22.293

€ 20.510

€ 2.235,00

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€1.679,00

€ 1.008,00

€ 2.272,00

 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

€ 2.500,00

€ 2.500,00

   -

€ -1.406,00

-

-€ 519,00

 Salarissen (koster, organist e.d.)

  € 200,00

  -

  -

 

-

-

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€ 1.350,00

€ 1.470,00

€ 1.170,00

€ 1.202,00

€ 923,00

€ 736,00

         

 

 

Totaal lasten

€ 17.300,00

€ 19.670,00

€ 16.670,00

€ 23.768,00

€ 22.441,00

€ 15.941,00

             

Resultaat (baten - lasten)

€ -4.700,00

€ 180.841,00

  -4.750,00

€ -9.877

€ 181.297,00

-1.031,00

Toelichting:
Wij moeten constateren dat rente inkomsten niet meer opleveren wat voorheen wel het geval was. Het beleggen van de opbrengst van de verkoop van grond in 2017 brengt niet gelijk resultaat op. Ook dit jaar worden het aantal collecten gedeeld met de kerkenraad, waardoor er minder inkomsten ontstaan. Niettemin is de diaconie wel aan het interen. Beleid is om daar niet gelijk aandacht aan te besteden, maar meer de hulpbehoevenden te blijven ondersteunen. Wel zal er in de nabije toekomst moeten worden nagedacht over andere vormen van inkomsten, zonder daarbij je identiteit en waarden te verliezen.

Bankrekeningen

NL03 ABNA 0470 6170 55

Ten name van Diaconale raad Prot. Kerk Dongen- Rijen